آرشیو برنامه های آرگومان
دموکراسی مستقیم
  اجرا کننده:     امین قضایی

در این برنامه‌ امین قضایی گرداننده برنامه آرگومان با حبیب فرزاد، دانشجوی دوره دکترای جامعه شناسی در دانشگاه آسیایی جنوبی پیرامون دموکراسی مستقیم گفت‌وگو کرده است.
شهر نشینی و رشد شهرها
  اجرا کننده:     امین قضایی

در این برنامه‌ امین قضایی گرداننده برنامه آرگومان با بصیر آرین کارشناس برنامه‌ریزی شهری روی شهرنشینی و رشد شهرها بحث و گفت‌و‌گو کرده است.