آرشیو برنامه های بیست سال با دموکراسی
بررسی کارنامه‌ی احزاب سیاسی و نقش آنان در دموکراسی سازی
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: بررسی کارنامه‌ی احزاب سیاسی و نقش آنان در دموکراسی سازی
مهمان برنامه:
داکتر محمد الله افضلی، دیپلومات وزارت خارجه
بررسی نقش روشنفکران در بیست سال پسین
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: بررسی نقش روشنفکران در بیست سال پسین
مهمان برنامه:
دکتر جواد رامیار، نویسنده کتاب جامعه‌شناسی روشنفکری در افغانستان
عوامل جامعه‌شناختی قوم‌گرایی در افغانستان و تاثیر آن بر روند ملت‌سازی
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: عوامل جامعه‌شناختی قوم‌گرایی در افغانستان و تاثیر آن بر روند ملت‌سازی
مهمان برنامه: استاد محمد فقیری، استاد علوم اجتماعی در دانشگاه
نقش جامعه‌ی مدنی در بیست سال پسین
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: نقش جامعه‌ی مدنی در بیست سال پسین
مهمانان برنامه:
استاد جواد رامیار، دکترای جامعه‌شناسی
شعیب کریمی، دانشجوی علوم سیاسی و فعال حقوق بشر
چالش‌ها و فرصت‌های دموکراسی
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: چالش‌ها و فرصت‌های دموکراسی
مهمانان برنامه:
استاد محمد کاظمی دکترای علوم سیاسی
استاد نقی فیاض دکترای روابط بین‌الملل
چیستی دموکراسی
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: چیستی دموکراسی
مهمانان برنامه:
استاد خردورز جویا
استاد سلطان احمد آریا
دین و دموکراسی
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: دین و دموکراسی
مهمان برنامه :
استاد فیاض، دکترای روابط بین الملل
نقش و جایگاه اجتماعی زنان در بیست سال پسین و چشم انداز زنان در روند صلح
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: نقش و جایگاه اجتماعی زنان در بیست سال پسین و چشم انداز زنان در روند صلح
مهمانان برنامه:
ثریا پاکزاد، رییس اجرایی موسسه ندای زن
سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر